Skip to main content

0 Courses

Modified 29 June 2021

หลักสูตรกลางของกระทรวง

หลักสูตรกลางของกระทรวง เป็นหลักสูตรที่ให้บุคลากรในกระทรวงทุกคนสามารถเข้าเรียนได้

Modified 4 August 2020

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานรัฐมนตรี

46 Course categories
View all courses

Modified 18 January 2021

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

15 Course categories
View all courses

Modified 4 August 2020

กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

10 Course categories
View all courses

Modified 4 August 2020

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Modified 4 August 2020

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Modified 4 August 2020

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

Modified 4 August 2020

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์

Modified 4 August 2020

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Modified 10 November 2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

9 Course categories
View all courses

Modified 4 August 2020

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Modified 4 August 2020

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Modified 29 October 2020

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป